Program rada

Osnovna škola Nikola Tesla

U Osnovnoj školi „Nikola Tesla“ redovna nastava će se odvijati po nastavnom planu i programu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske uz primjenu Montessori (Montesori) pedagoških metoda.

 

U redovnoj nastavi pridržavamo se godišnjeg kalendara praznika i raspusta propisanog od strane resornog ministarstva.

 

Redovna nastava podrazumijeva i dvije obavezne vannastavne aktivnosti sedmično. Vannastavne aktivnosti se organizuju od 15.30 do 16.30 časova.

 

Redovna nastava počinje u 9.00 i traje do 15.30 časova, osim u danima kad su obavezne vannastavne aktivnosti (tada traje do 16.30).

 

Za vrijeme redovne nastave, učenicima su obezbijeđeni: jutarnja užina, ručak, popodnevna užina, a u vrijeme odvijanja redovnih vannastavnih aktivnosti i još jedna užina.

Osnove Montesori pedagogije

 

Kako bi se postigao potpun razvoj djeteta, razvoj koji je zasnovan na djetetovom ličnom, fizičkom, duhovnom i intelektualnom potencijalu, dijete mora imati određenu slobodu, ostvarenu redom i samodisciplinom.

Dr Marija Montesori je kreirala stimulativan ambijent, sa unaprijed pripremljenim i pažljivo probranim didaktičkim materijalima. Svi materijali su pažljivo dizajnirani, tako da su djeci uvijek estetski privlačni; u skladu su sa djetetovim razvojnim procesom i samokorektivni. Ovakav ambijent daje mogućnost da se svako pojedinačno dijete razvija prema vlastitom tempu i interesovanju.

U Montesori ambijentu vlada apsolutna simbioza između djetetovih potencijala, učitelja/nastavnika i Montesori materijala. Djeca, uz pomoć učitelja/nastavnika, razvijaju:

 

– samodisciplinu,

– procjenu vlastitih snaga i sposobnosti,

– sposobnost izbora,

– sposobnost saradnje,

– izdržljivost,

– sposobnost suočavanja sa problemom i pronalaženja rješenja,

– sposobnost upravljanja vremenom,

– sposobnost postavljanja prioriteta,

– samostalno postavljanje ciljeva i taktički plan,

– uvažavanje slobode drugih.

Programi:

RAZRED E1 (6–9 godina, 1–3. razred)

RAZRED E2 (9–12 godina, 4–6. razred)

MYP program (12–15 godina, 7–9. razred)